\n
\n
\n
\n
\n

Obchodne podmienky

Obchodné podmienky pre predaj konečnému spotrebiteľovi

Úvodné ustanovenia

Ďakujeme Vám, že ste prejavili záujem o produkty Frangipani, s.r.o.! Používaním našej web stránky a využívaním nášho e-shopu súhlasíte s nižšie uvedenými obchodnými podmienkami, preto si ich prosím pozorne prečítajte. Tieto obchodné podmienky platia pre predaj konečnému spotrebiteľovi (ďalej aj ako “Vy”, “Zákazník“ alebo “Kupujúci”) a jeho prípadné ďalšie aktualizácie budú zverejnené na tomto mieste.

Prevádzkovateľom web stránky a eshopu je:

Frangipani s.r.o.
Hálova 14
851 01 Bratislava
IČO: 47396555
DIČ: 2023853425
IČDPH: SK2023853425

(ďalej aj ako „My“ alebo „Frangipani“)

Objednávka

Naše produkty si môžete objednať prostredníctvom eshopu, kde je potrebné vyplniť všetky povinné polia podľa objednávkového formulára.

Po obdržaní objednávky cez eshop Vám následne zašleme potvrdzujúci e mail.

Objednávky prijímame minimálne 1 pracovný deň vopred do 10.hod. Objednávky prijaté počas sviatkov resp. dní pracovného pokoja sú považované za objednávky doručené nasledujúci pracovný deň v čase do 10.hod.

Uvedené fotografie sú ilustračné.

Produkty Frangipani sú určené na priamu spotrebu a príp. uskladnenie je pri teplote max. do 8°C

Príklady:

Ak zašlete objednávku v piatok, pracovný deň, do 10 hod, produkty budú pripravené na prevziatie v pondelok, za predpokladu, že pondelok je pracovný deň. Ak by bol pondelok dňom pracovného pokoja, produkty budú pripravené na prevzatie v utorok, za predpokladu, že je utorok pracovným dňom.

Ak zašlete objednávku kedykoľvek počas víkendu, produkty budú pripravené na prevzatie v utorok, za predpokladu, že pondelok aj utorok sú pracovnými dňami.

Objednávku môžete zrušiť v deň objednania do 12 hod.

Frangipani má právo zrušiť objednávku v prípade, keď z prevádzkových dôvodov nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. O tejto skutočnosti Vás budeme včas informovať a navrhneme Vám náhradné riešenie. Objednávku máme právo zrušiť aj v prípade, ak sa s Vami nevieme skontaktovať (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, opakovaná nedostupnosť).

Dodacie a platobné podmienky

Objednané produkty je možné dodať nasledovne:

-       Osobným odberom na prevádzke na ulici Padlých hrdinov 71 v Bratislave, Podunajských Biskupiciach v pracovných dňoch od 10 – 16 hod.

-       Kuriérom v rámci Bratislavy. Kuriér Vám doručí produkty počas pracovných dní za príplatok 4,50 €. Doručovanie je v čase cca od 11 do 18 hod.

Platbu je možné zrealizovať len v hotovosti.

V prípade osobného odberu ako aj dodávke kuriérom Vám bude vystavený daňový doklad - pokladničný blok z registračnej pokladnice.

Reklamácie

Ak z nejakého dôvodu nebudete spokojní s dodaným produktom, máte právo ho reklamovať.

Reklamácie prijímame nasledovným spôsobom:

  • zaslaním e mailu na vitalitybar@frangipani.sk alebo osobne na prevádzke počas pracovných dní v čase od 9:00 do 16:00, s uvedením presného dôvodu pre reklamáciu

Frangipani nenesie zodpovednosť za:

-       oneskorené dodanie produktu zavinené kuriérom

-       poškodenie produktu pri dodávke, zavinené kuriérom.

Záruka

Záruka platí max. 30 min. po dodaní tovaru. Pre uplatnenie reklamácie je potrebné, aby ste dodržali uskladnenie našich produktov pri teplote max. do 8°C a mali platný doklad o úhrade. Pre reklamáciu kvality a druhu objednaného produktu je potrebné, aby ste zachovali aspoň 75% jeho pôvodného objemu produktu. V prípade špecifickej reklamácie je možné pri reklamácii akceptovať aj menej ako 75% objemu z tovaru.

V prípade oprávnenej reklamácie Vám produkt vymeníme, vrátime peniaze alebo sa dohodneme na inej forme kompenzácie. 

Spôsob vrátenia tovaru

  • osobne na prevádzke

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

  • v hotovosti na prevádzke

Ochrana osobných údajov

Všetky osobné údaje poskytnuté v rámci objednávky sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej ako „ZOOÚ").

K poskytovaniu osobných údajov dochádza pri objednávke prostredníctvom nášho e-shopu a to v rozsahu údajov uvádzaných vo formulári objednávky.

Odoslaním objednávky nám dávate v súlade so zák. č. 122/2013 Z.z. súhlas so spracovaním, zhromažďovaním a uchovávaním Vašich osobných údajov pre účely vybavenia objednávok a súvisiacej komunikácie s Vami, ale aj po úspešnom vybavení objednávky pre účely plnenia záväzkov z týchto všeobecných obchodných podmienok a vedenie príslušnej evidencie (napr. pri vybavovaní reklamácií, vedení účtovníctva a pod.), a to až do doby Vášho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním.

Osobné údaje sú spracované v rozsahu: meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, Scandeal ID (v prípade účasti na vernostnom programe spoločnosti FoodCult, s.r.o.), predmet nákupu (tovar/y), suma nákupu. Ako náš zákazník máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom. Frangipani neposkytuje, nezverejňuje a nesprístupňuje osobné údaje zákazníkov žiadnej ďalšej osobe, s výnimkou:

- spoločností zabezpečujúcich prepravu našich produktov, ktorým sú Vaše osobné údaje odovzdávané v minimálnom rozsahu potrebnom pre účely doručenia tovaru, t.j. meno a priezvisko, adresa, telefón, predmet nákupu a suma nákupu

- spoločnosti FoodCult, s.r.o. so sídlom Koceľova 21, Bratislava-Ružinov 821 08

IČO 47 904 054, ktorej v prípade záujmu zákazníka o účasť na ich vernostnom programe poskytujeme osobné údaje v rozsahu: meno a priezvisko, Scandeal ID, predmet nákupu a suma nákupu.

Súhlas so spracovaním osobných údajov a zasielaním obchodných informácií je udelený na dobu neurčitú a je možné ho kedykoľvek zdarma odvolať výslovným a určitým prejavom v písomnej forme adresovanej predávajúcemu, a to poštou, telefonicky alebo elektronicky na e-mail vitalitybar@frangipani.sk.

Kupujúci má podľa zák. č. 122/2013 Z.z. v súvislosti so spracovaním osobných údajov najmä nasledujúce práva:

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o ňom spracúvané,

b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,

c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

f) likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,

g) likvidáciu jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,

h) blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Zákazník má právo u predávajúceho na základe písomnej žiadosti namietať voči:

a) spracúvaniu jeho osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jeho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

b) využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

c) poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.

Záverečné informácie

Tieto všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a nadobúdajú účinnosť dátumom zverejnenia na našej web stránke.

V Bratislave, dňa 1.mája 2015